[WEB HACKING] A2SV(Auto Scanning to SSL Vulnerability) - SSL 취약점 점검을 위한 간단한 툴


하나의 시스템에 대해 긴 시간을 분석한다면 참 좋겠지만, 현실은 그렇지 않을 경우가 많습니다.
그렇기 때문에 빠르게 테스트가 필요한 것들은 Scanner와 같은 툴의 도움을 많이 받습니다.

오늘은 SSL 관련 취약점 테스트가 쉬운 스크립트에 대해 소개할까 합니다.
(제가 제 작품을 소개하고 있으니...)

A2SV란?(What is A2SV?)

Auto Scanning to SSL Vulnerability 의 약자로 이름을 만들었습니다.
그냥 쉽게 SSL에 대해 점검할 수 있다면 좋겠다. 라는 생각에서 출발하게 되었지요.

물론 상용/오픈소스 스캐너에서도 점검하는 항목이겠지만.. 그래도 하나쯤 만들어두면 편하게 사용할 수 있지요.

툴의 점검 코드는 공개된 POC코드를 이용하여 작성하였고, 신규 SSL 취약점이 나오면 더 추가하려고 생각중입니다.


설치하기(Install A2SV)

A. Download(clone) & Unpack A2SV

    git clone https://github.com/hahwul/a2sv.git
    cd a2sv


B. Install Python Package

    pip install argparse


C. Run A2SV

    python a2sv.py -h

간단한 사용법(Simple Manual)

usage: a2sv.py [-h] [-t T] [-p P] [-m M]

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
-t T Target URL/IP Address
-p P Custom Port / Default: 443
-m M Check Module

ex)
python a2sv.py -t 127.0.0.1
python a2sv.py -t 127.0.0.1 -m heartbleed
python a2sv.py -t 127.0.0.1 -p 8111


옵션 설명
 -t : 스캔할 타겟 IP/Host 입니다.
 -p : 스캔할 포트입니다. 미 지정 시 443(https)으로 세팅됩니다.
 -m : 단독 모듈로 실행합니다. (예를들어 CCS Injection 적용 시 CCS Injection에 대해서만 스캔을 진행합니다.

HaHwul #> a2sv -t github.com

                    █████╗ ██████╗ ███████╗██╗   ██╗
                   ██╔══██╗╚════██╗██╔════╝██║   ██║
                   ███████║ █████╔╝███████╗██║   ██║
    .o oOOOOOOOo   ██╔══██║██╔═══╝ ╚════██║╚██╗ ██╔╝        OOOo
    Ob.OOOOOOOo O  ██║  ██║███████╗███████║ ╚████╔╝   .adOOOOOOO
    OboO'''''''''' ╚═╝  ╚═╝╚══════╝╚══════╝  ╚═══╝  ''''''''''OO
    OOP.oOOOOOOOOOOO 'POOOOOOOOOOOo.   `'OOOOOOOOOP,OOOOOOOOOOOB'
    `O'OOOO'     `OOOOo'OOOOOOOOOOO` .adOOOOOOOOO'oOOO'    `OOOOo
    .OOOO'            `OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'            `OO
    OOOOO                 ''OOOOOOOOOOOOOOOO'`                oOO
   oOOOOOba.                .adOOOOOOOOOOba               .adOOOOo.
  oOOOOOOOOOOOOOba.    .adOOOOOOOOOO@^OOOOOOOba.     .adOOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOO.OOOOOOOOOOOOOO'`  ''OOOOOOOOOOOOO.OOOOOOOOOOOOOO
 'OOOO'       'YOoOOOOMOIONODOO'`  .   ''OOROAOPOEOOOoOY'     'OOO'
    Y           'OOOOOOOOOOOOOO: .oOOo. :OOOOOOOOOOO?'         :`
    :            .oO%OOOOOOOOOOo.OOOOOO.oOOOOOOOOOOOO?         .
    .            oOOP'%OOOOOOOOoOOOOOOO?oOOOOO?OOOO'OOo
                 '%o  OOOO'%OOOO%'%OOOOO'OOOOOO'OOO':
                      `$'  `OOOO' `O'Y ' `OOOO'  o             .
    .                  .     OP'          : o     .
                              :
                [Auto Scanning to SSL Vulnerability 1.3.7]
                       [By Hahwul / www.hahwul.com]
________________________________________________________________________
[SET] target => github.com
[SET] IP Address => 192.30.252.120
[SET] target port => 443
[SET] include => All Module

[INF] Scan CCS Injection..
 - [LOG] TLSv1.2 192.30.252.120:443 rejected early CCS
 - [LOG] TLSv1.1 192.30.252.120:443 rejected early CCS
 - [LOG] TLSv1 192.30.252.120:443 rejected early CCS
 - [LOG] [SSLv3] 192.30.252.120:443 Invalid handshake.
[RES] CCS Injection Result :: 0x00
[INF] Scan HeartBleed..
 - [LOG] Sending Client Hello...
 - [LOG] Waiting for Server Hello...
 - [LOG] Sending heartbeat request..
[RES] HeartBleed :: 0x00
[INF] Scan SSLv3 POODLE..
 - [LOG] SSLv3 Rejected
[RES] SSLv3 POODLE :: 0x00
[INF] Scan OpenSSL FREAK..
 - [LOG] IP Check Ok.
 - [LOG] Start SSL Connection / Gathering Information
 - [LOG] Ending Get Information
 - [LOG] 'Cipher is EXP' not in Response
[RES] OpenSSL FREAK :: 0x00
[INF] Scan OpenSSL LOGJAM..
 - [LOG] IP Check Ok.
 - [LOG] Start SSL Connection / Gathering Information
 - [LOG] Ending Get Information
 - [LOG] 'Cipher is DEH' not in Response
[RES] OpenSSL LOGJAM :: 0x00
[FIN] Scan Finish!
________________________________________________________________________
                              [A2SV REPORT]                          
 [TARGET]: 192.30.252.120
 [PORT]: 443
 [SCAN TIME]: 2016-05-18 00:05:39.434007
 [VULNERABILITY]
Vulnerability  CVE           CVSS v2 Base Score         State        
============== ============= ========================== ================
CCS Injection  CVE-2014-0224 AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P Not Vulnerable.
HeartBleed     CVE-2014-0160 AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N Not Vulnerable.
SSLv3 POODLE   CVE-2014-3566 AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N Not Vulnerable.
OpenSSL FREAK  CVE-2015-0204 AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N Not Vulnerable.
OpenSSL LOGJAM CVE-2015-4000 AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N Not Vulnerable.
________________________________________________________________________


참여하기

아래 git에 같이 참여하셔도 좋습니다. (언제나 대환영)
https://github.com/hahwul/a2sv